Tu Hú (Tố Hữu)

Nhân văn giai phẩm, cải cách tiền lương giá.

Trên phương diện nhà thơ, thơ ông ta không hề đặc sắc, toàn thơ lục bát tuyên truyền, không chất thơ nhưng Xuân Diệu

Trên phương diện chính trị, ông ta là một thằng khốn nạn đã bứt hại bao nhiêu nhà thơ, tri thức. Ông ta đã làm biết bao gia đình tan nát, ông ta đã kéo dân tộc đi lùi 20-30 năm vì cải cách của ông ta

Trên phương diện con người, ông ta là một kẻ ích kỷ, bảo thủ, dốt nát.

Máu xương Việt Nam ai đổ ra, ai cần thống nhất ? Có ai muốn ra trận ? Toàn những tên như Tố Hữu tẩy não tri thức ném họ vô chảo lửa. Thống nhất để hàng triệu người bỏ ra nước ngoài, thống nhất để làm chi để rồi đưa một lũ bất tài lên trị quốc.

Tố Hữu còn tệ hại hơn cả Hitler, cả đời tiếng nhơ không bao giờ gột sạch.

Copy from VOZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *