Nói dễ dàng nhờ vốn từ

– Đọc

– Nghe

– Luyện tập

Tóm tắt lại = 10 chữ

Nói rõ ràng và dễ nghe

Cách nói: nói tròn chữ

Âm lượng và tốc độ

Im lặng đúng cách

Im lặng có ý thức

Im lặng tích cực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *