Hội chứng FOMO

Hội chứng sợ bỏ lỡ (Fear of missing out – FOMO) Định nghĩa Hội chứng sợ bỏ lỡ trong tiếng Anh là Fear of missing out, viết tắt là FOMO.  Trong kỉ nguyên số, FOMO hoặc Fear of Missing Out đề cập đến cảm giác mất mát và sợ bỏ lỡ các cập nhật quan trọng, cho dù Read More