Diary

Chung thủy

Khi khúc thịt cương cứng chen giữa những miếng thịt mềm mỏng trong 1 căn phòng sang trọng với 1 tương lai xán lạn về vật chất, thì hiển nhiên những kỉ niệm cực khổ trong phòng trọ ọp ẹp hay những nhà nghỉ bình dân đã gắn bó 7 năm 10 năm cũng không […]